top of page
log13.png
spd2.png
spd1.png

מאמרי קיאקים / קייקים : מהירות הקיאק

 

בשוק ההולך ומתפתח של קיאקים ימיים קיימים מספר רב של דגמי קיאקים, דגמים השונים אחד מן השני בצורה, בעיצוב, באורך וברוחב, באופן הישיבה,  קיאקים ישיבה פנימית, קיאקים ישיבה עליונה, קיאקי סרף סקי וכד'. כיצד נוכל אנו לאמוד את מהירותם של קיאקים אלה ובאיזה כלים נוכל להשתמש על מנת לקבוע מי מהקיאקים מהיר יותר.  

הנוסחה הבסיסית אשר תאפשר לכל אחד מכם לדעת האם הקיאק שבכוונתו לרכוש מהיר דיו לצרכיו או לאו, היא נוסחה פשוטה המחשבת את יחסי האורך רוחב של הקיאק, הנוסחה  פועלת על פי חוקי הפיסיקה,כלומר,  ככל שהגרר (החיכוך) של הקיאק במים יהיה נמוך יותר - הקיאק יהיה מהיר יותר או בתרגום לשפת העיצוב: ככל שצורתו של הקיאק תהיה יותר הידרודינמית - יהיה הקיאק מהיר יותר. ננסה לפשט עוד יותר. ככל שהקיאק יהיה צר וארוך יותר, תקטן התנגדות המים בכיוון התקדמות הקיאק - הקיאק ינוע במהירות גבוהה יותר לפניכם מספר שרטוטים להמחשה:

 

 

הקיאק המהיר מבין השניים

 

 

 

 

הקיאק האיטי מבין השניים

 

 


 אציג לכם כלי פשוט באמצעותו יוכל  כל אחד מכם לבצע את החישוב בעצמו ולהגיע למסקנה איזה דגם מהיר יותר ומה היא מהירותו המשוערת בהשוואה לדגמי קיאקים אחרים. כל שעליכם לזכור הוא שככל שהיחס בין אורך הקיאק לרוחב הקיאק גדול יותר – מקדם המהירות של הקיאק מהיר יותר. לדוגמא : שני קיאקים בעלי עיצוב דומה ורוחב זהה, נאמר 75 ס''מ. אורך הראשון 3 מטרים ואורך השני 4.5 מטרים, בקיאק הראשון היחס בין אורך הקיאק לרוחב הקיאק הוא - 1:4 ובקיאק השני היחס בין אורך ה קיאק לרוחב ה קיאק הוא - 1:6.  יוצא איפה שמקדם המהירות של הקיאק השני גבוה יותר, כלומר הקיאק מהיר יותר. חישוב זה יאפשר לכם להבדיל בין קיאקים מהירים יותר לבין קיאקים פחות מהירים. מדובר כאן בחישוב גס יחסית אך כזה המאפשר לקבל אינדיקציה בסיסית מבלי להעזר בחישובים מורכבים יותר. גורם נוסף המשפיע על מהירות הקיאק הוא מבנה הגחון. גם כאן נשמר העקרון של חיכוך נמוך יותר=קיאק מהיר יותר.  בשני קיאקים בעלי נתוני אורך רוחב זהים, יכול קיאק אחד להיות מהיר יותר ממשנהו, זאת עם החליט המעצב ל"גלח" שטחים מסויימים משטח גחון הקיאק, "גילוח שיקטין במידת מה את רמת היציבות של הקיאק אך יגדיל את מהירותו.    גורם שלישי אשר ישפיע על מהירות הקיאק הוא קו המים של הקיאק, כלומר כמה מאורכו של הקיאק נוגע באמת במים. לכאורה נוכל למצוא שני קיאקים זהים כמעט באורך של 5 מטר (רק כדוגמא) כאשר לאחד מהם קו מים ארוך מאשר למשנהו. לקיאק אחד קו מים של 4.9 מ' ואילו לשני קו מים של  4.5 מ', בקיאק זה החליט המעצב ליצור חרטום וירכתיים גבוהים יותר  כך שלמרות שאורכו הכולל של הקיאק הוא 5 מטרים, רק 4.5 נוגעים במים,  תכונות שיהפכו את הדגם לסלחני יותר בגלי החוף, אך זאת על חשבון מהירותו.  

 

 למרות האמור לעיל, חשוב מאד לזכור: הכוח המניע את הקיאק - הוא החותר ובעיקר טכניקת החתירה, חותר מנוסה אשר יקפיד לחתור תוך שמירת עקרונות החתירה הנכונה, ישיג מהירות גבוהה יותר מחותר פחות  מנוסה או כזה שחותר בשגיאות ואפילו עם האחרון יחתור בקיאק מהיר יותר משל  החותר הראשון.

bottom of page